เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@hijapan

Travel License : 11/06302

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน (VZ)

เที่ยวญี่ปุ่น มหัศจรรย์ FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน สักการะขอพรพระนอน วัดนันโซอิน เที่ยวหมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล ชมบ่อ ยูมิ จิโกกุ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน

รหัสทัวร์

JP_VZ00128

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

07 พ.ค. 67 - 27 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

25,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

25,999฿

04-08

25,999฿

05-09

27,999฿

11-15

27,999฿

12-16

28,999฿

18-22

28,999฿

19-23

28,999฿

24-28

28,999฿

26-30

ส.ค. 67

26,999฿

01-05

26,999฿

02-06

30,999฿

08-12

30,999฿

09-13

26,999฿

15-19

26,999฿

16-20

26,999฿

22-26

26,999฿

23-27

25,999฿

26-30

25,999฿

27-31

ก.ย. 67

25,999฿

05-09

25,999฿

06-10

25,999฿

12-16

26,999฿

13-17

26,999฿

19-23

26,999฿

20-24

25,999฿

26-30

25,999฿

27-01ต.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

28,999

28,999

26,999

6,900

10,000

-

30

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

28,999

28,999

26,999

6,900

10,000

-

30

01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

30,999

30,999

28,999

6,900

10,000

-

30

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

30,999

30,999

28,999

6,900

10,000

-

30

15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

25,999

25,999

23,999

6,900

10,000

-

30

27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

25,999

25,999

23,999

6,900

10,000

-

30

05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

25,999

25,999

23,999

6,900

10,000

-

30

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

25,999

25,999

23,999

6,900

10,000

-

30

12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

25,999

25,999

23,999

6,900

10,000

-

30

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

25,999

25,999

23,999

6,900

10,000

-

30

27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

25,999

25,999

23,999

6,900

10,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Day : 2

เมืองฟุกุโอกะ • วัดนันโซอิน • เปปปุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • บ่อยูมิ จิโกกุ

Day : 3

ศาลเจ้าดาไซฟุ • โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต • DUTY FREE • ห้างมิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้มพาร์ค

Day : 4

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ

Day : 5

สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 446 ครั้ง