ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น Hi Japan Tour
 

ทัวร์ญี่ปุ่น โทร
ใบอนุญาติ ททท. 11/06302  

ทัวร์ญี่ปุ่น Hi Japan
ทัวร์ญี่ปุ่น
  โปรโมชั่น ...
  พฤษภาคม 57
  มิถุนายน 57
  กรกฏาคม 57
  สิงหาคม 57
  กันยายน 57
  ตุลาคม 57
  พฤศจิกายน 57
  ธันวาคม 57
   
   
  มกราคม 57
  กุมภาพันธ์ 57
  มีนาคม 57
  เมษายน 57
   
   

 

 


ทัวร์ญี่ปุ่น
...

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่น 


กุ้ยหลิน อาบน้ำแร่ 7 วัน 5 คืน (PG)

กุ้ยหลิน – จิงจงซาน – สวนหยูซาน – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ – โชว์กลุ่มน้อย
ถ้ำหยงฟุ – หยั่งซั่ว – ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ระยะสั้น) –
ถนนฝรั่ง – ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน ถ้ำเทียนกง – กุ้ยหลิน –
วัดเหนินเหยิน – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ขึ้นเจดีย์ทอง) –
เข้าชมเขางวงช้าง – กระเช้าเหยาซาน – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน – หมู่บ้านซ่ง
พิเศษ!!! บริการข้าวต้มรอบดึก ให้ท่านรองท้องก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

 
  กำหนดการเดินทาง วันที่ 3 - 9  ส.ค. 12,900.-
    วันที่ 14 – 20 ก.ย. 16,900.-

 

     
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กุ้ยหลิน
19.00

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (ROW F) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

21.20

เหิรฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG821

01.05+1 ถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
  พักที่   FENG YU  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สอง กุ้ยหลิน – จิงจงซาน – สวนหยูซาน – ร้านไข่มุก – อิสระแช่น้ำร้อนธรรมชาติ – โชว์กลุ่มน้อย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 

นำท่านเดินทางสู่เมือง จิงจงซาน  นำชม สวนหยูซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกุ้ยหลิน เป็นสถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งเมืองกุ้ยหลิน เป็นที่พักผ่อนของผู้คนในเมืองกุ้ยหลินในวันหยุด สวนหยูซานนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สวนหยูซานทิศเหนือ ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การใช้เวลาในการพักผ่อนร่างกายและจิตใจ กับสวนหยูซานทิศใต้ซึ่งจะเป็นส่วนที่ตกแต่งให้ดูทันสมัย  แล้วนำท่าน แวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

นำท่านเดินทางสู่ เขตน้ำแร่จิงจงซาน ที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ ใจกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม ดื่มด่ำบรรยากาศแสนโรแมนติก อิสระแช่น้ำแร่ตามอัธยาศัย เพื่อการผ่อนคลายท่ามกลางขุนเขาและทัศนียภาพอันรื่นรมย์และบำบัดผิวพรรณให้มีสุขภาพที่ดี

            หมายเหตุ : กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำสำหรับท่านที่ต้องการแช่น้ำแร่
ค่ำ บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ชม โชว์กลุ่มน้อย  การแสดงโชว์วัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ
  พักที่   FENG YU  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สาม จิงจงซาน - ถ้ำหยงฟุ - หยั่งซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ระยะสั้น) – ถนนฝรั่ง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

หลังรับประทานอาหาร นำท่านชม ถ้ำหยงฟุ ถ้ำที่มีความสวยงามด้วยหินงอกหินย้อยอย่างสมบูรณ์
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยังซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีธรรมชาติบริสุทธิ์และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,400 ปีมีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยังซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีธรรมชาติบริสุทธิ์และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,400 ปีมีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาก  จากนั้นเชิญท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ประมาณ 1 ชั่วโมง)  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำ มีทิวทัศน์สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ของจีน  มีนวนิยายดัง ตลอดจนผู้นำต่างๆ ของโลกที่มาเยือนจีนล้วนกล่าวถึงความงามของทิวทัศน์และทิวเขาสองฝากฝั่งแม่น้ำสลับซับซ้อน กับหมอกบางๆที่ปกคลุมเหนือยอดเขา พื้นน้ำประดุจหยกอันสงบนิ่ง เป็นที่คุ้นเคยตามภาพวาดทิวทัศน์ ของนักวาดที่มี ชื่อเสียงโด่งดังของจีน  ให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ 

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  อาหารพิเศษ !! ปลาแช่เบียร์
 

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งถนนซีเจีย (ถนนฝรั่ง) สินค้าของฝากนานาชนิดราคาถูกเพื่อเป็นของฝาก
ของที่ระลึก

 

พักที่  NEW WEST STREET HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่ หยังซั่ว – ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน  ถ้ำเทียนกง – กุ้ยหลิน – วัดเหนินเหยิน – ร้านหยก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

นำท่านไปเที่ยวลี่เจียงวาน ล่องเรือชมอ่าวลี่เจียงวาน แม่น้ำสาขาแยกมาจากแม่น้ำหลีเจียงสายใหญ่ มีชนเผ่าพื้นเมือง “หย่องซูลี่” เป็นบรรพบุรุษของชาวลี่ผู่ ตามรอยวิถีชีวิตของเผ่าหย่องซูลี่ในสมัยโบราณ จากนั้นนำท่านนั่งเรือมังกรเพื่อไปเที่ยว ถ้ำวังสวรรค์ (เทียนกง) ซึ่งเป็นถ้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำใต้ดิน ชมวิวหินงอกหินย้อยที่สะท้อนน้ำในถ้ำดูเสมือนดินแดนแห่งเทพนิยาย จนมีคำเปรียบเปรยว่าเป็น “จิ่วไจ้สวนสวรรค์” 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

นำท่านเดินทางกลับสู่ กุ้ยหลิน   นำท่านไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเหนินเหยิน เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน มีแต่แม่ชีที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้  จากนั้นให้ท่านได้แวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่   FENG YU  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า

กุ้ยหลิน – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ขึ้นเจดีย์ทอง) – ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – เข้าชมสวนเขางวงช้าง – ร้านชา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 

หลังจากนั้นนำท่านเดินชมสวนสวยริมทะเลสาบซาหู-หลงหู ชมเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง  (รวมค่าบัตรขึ้นเจดีย์ทอง) จากนั้นนำท่านชม ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ของเมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านได้ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการสาธิตการทอผ้าไหมท่านสามารถเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ขึ้นชื่อของจีน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่าน เข้าชมสวนเขางวงช้าง  สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลินอยู่ริมแม่น้ำหลี่เจียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว จะมองเห็นเขางวงช้าง เด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา และยังได้ชมวิวภูเขาอีก 8 ภูเขา ในตัวเมืองกุ้ยหลิน เช่น เขาเจดีย์ เขาตาเฒ่า เขาม้าเก้าตัว เขาโป๊ยเซียน เขากวนอู เขารู เขาแอปเปิ้ล   แวะร้านชา ชิมชาต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 

พักที่   FENG YU  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่หก กระเช้าเหยาซาน – ร้านบัวหิมะ – ร้านมีด  – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน – หมู่บ้านซ่ง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเหยาซาน เพื่อนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาชมทัศนียภาพโดยรอบ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองกุ้ยหลิน  เป็นที่ท่องเที่ยวมาแต่สมัยราชวงศ์โจวและถังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเหยาฮ่องเต้  จึงได้ตั้งชื่อภูเขาเหยาซาน  บริเวณโดยรอบจะมีต้นนกแขกเต้าออกดอกในฤดูใบไม้ร่วงและเหล่าหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว ทำให้เกิดทัศนียภาพสวยงามยิ่งนัก  จากนั้นนำท่านชม ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อน 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

นำท่านเดินทางสู่ ร้านมีด ที่มีชื่อเสียงมาก สามารถใช้ได้สารพัดประโยชน์ เหมาะแก่การใช้สอย
จากนั้น มอบเวลาให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดิน กลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง
 

หลังอาหารนำท่านสู่ หมู่บ้านซ่ง เมืองจำลองราชวงศ์ซ่งหรือซ่งเฉิงสถานที่ท่องเที่ยว เปิดใหม่ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้เมืองจำลองซ่งเฉิงในเมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงาม

 

รอบดึก    บริการข้าวต้มรอบดึก ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้รองท้องก่อนขึ้นเครื่อง!!

วันที่เจ็ด กุ้ยหลิน – สนามบินสุวรรณภูมิ  
01.00 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองกุ้ยหลิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
03.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
   
 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ,หยก,ชา,นวดฝ่าเท้า,ไข่มุก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

กำหนดการเดินทาง

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
นอนร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
นอนร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน (มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
นอนร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว


3-9 ส.ค.


12,900.-

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

4,000.-


14-20 ก.ย.


16,900.-

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

4,000.-

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 1. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • กระเป๋าเดินทาง
 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการจอง 

มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาที่  02-542-4259
ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

 

การยกเลิก

 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป              คืนเงินทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป              เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน                     เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน                 เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 

กรณีคณะออกเดินทางได้ 

1.   คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2.   คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)                                                                 
3.   คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
 3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
 4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
 5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
 6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป
 7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 8. กรณีหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ

                       8.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ,                              ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
                       8.2 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)
                       8.3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท


สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์


  ประกาศ 
            เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้นทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 


 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ ที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 

 

 


 
ทัวร์ญี่ปุ่น   ทัวร์ญีปุ่นราคาพิเศษ   เที่ยวญี่ปุ่น   บริษัททัวร์ญี่ปุ่น กับ ไฮ เจแปน