ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาพิเศษ เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น Hi Japan Tour

ทัวร์ญี่ปุ่น โทร
ใบอนุญาติ ททท. 11/06302  

ทัวร์ญี่ปุ่น Hi Japan
ทัวร์ญี่ปุ่น
  โปรโมชั่น แรงๆ
  มกราคม 57
  กุมภาพันธ์ 57
  มีนาคม 57
  เมษายน 57
  พฤษภาคม 57
   
   

 

 


ทัวร์ญี่ปุ่น
...

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่น 


กุ้ยหลิน อาบน้ำแร่ 7 วัน 5 คืน (PG)

กุ้ยหลิน – จิงจงซาน – สวนหยูซาน – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ – โชว์กลุ่มน้อย
ถ้ำหยงฟุ – หยั่งซั่ว – ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ระยะสั้น) –
ถนนฝรั่ง – ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน ถ้ำเทียนกง – กุ้ยหลิน –
วัดเหนินเหยิน – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ขึ้นเจดีย์ทอง) –
เข้าชมเขางวงช้าง – กระเช้าเหยาซาน – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน – หมู่บ้านซ่ง
พิเศษ!!! บริการข้าวต้มรอบดึก ให้ท่านรองท้องก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

 
  กำหนดการเดินทาง วันที่ 3 - 9  ส.ค. 12,900.-
    วันที่ 14 – 20 ก.ย. 16,900.-

 

     
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กุ้ยหลิน
19.00

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (ROW F) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

21.20

เหิรฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG821

01.05+1 ถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
  พักที่   FENG YU  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สอง กุ้ยหลิน – จิงจงซาน – สวนหยูซาน – ร้านไข่มุก – อิสระแช่น้ำร้อนธรรมชาติ – โชว์กลุ่มน้อย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 

นำท่านเดินทางสู่เมือง จิงจงซาน  นำชม สวนหยูซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกุ้ยหลิน เป็นสถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งเมืองกุ้ยหลิน เป็นที่พักผ่อนของผู้คนในเมืองกุ้ยหลินในวันหยุด สวนหยูซานนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สวนหยูซานทิศเหนือ ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การใช้เวลาในการพักผ่อนร่างกายและจิตใจ กับสวนหยูซานทิศใต้ซึ่งจะเป็นส่วนที่ตกแต่งให้ดูทันสมัย  แล้วนำท่าน แวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

นำท่านเดินทางสู่ เขตน้ำแร่จิงจงซาน ที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ ใจกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม ดื่มด่ำบรรยากาศแสนโรแมนติก อิสระแช่น้ำแร่ตามอัธยาศัย เพื่อการผ่อนคลายท่ามกลางขุนเขาและทัศนียภาพอันรื่นรมย์และบำบัดผิวพรรณให้มีสุขภาพที่ดี

            หมายเหตุ : กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำสำหรับท่านที่ต้องการแช่น้ำแร่
ค่ำ บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ชม โชว์กลุ่มน้อย  การแสดงโชว์วัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ
  พักที่   FENG YU  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สาม จิงจงซาน - ถ้ำหยงฟุ - หยั่งซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ระยะสั้น) – ถนนฝรั่ง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

หลังรับประทานอาหาร นำท่านชม ถ้ำหยงฟุ ถ้ำที่มีความสวยงามด้วยหินงอกหินย้อยอย่างสมบูรณ์
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยังซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีธรรมชาติบริสุทธิ์และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,400 ปีมีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยังซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีธรรมชาติบริสุทธิ์และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,400 ปีมีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาก  จากนั้นเชิญท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ประมาณ 1 ชั่วโมง)  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำ มีทิวทัศน์สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ของจีน  มีนวนิยายดัง ตลอดจนผู้นำต่างๆ ของโลกที่มาเยือนจีนล้วนกล่าวถึงความงามของทิวทัศน์และทิวเขาสองฝากฝั่งแม่น้ำสลับซับซ้อน กับหมอกบางๆที่ปกคลุมเหนือยอดเขา พื้นน้ำประดุจหยกอันสงบนิ่ง เป็นที่คุ้นเคยตามภาพวาดทิวทัศน์ ของนักวาดที่มี ชื่อเสียงโด่งดังของจีน  ให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ 

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  อาหารพิเศษ !! ปลาแช่เบียร์
 

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งถนนซีเจีย (ถนนฝรั่ง) สินค้าของฝากนานาชนิดราคาถูกเพื่อเป็นของฝาก
ของที่ระลึก

 

พักที่  NEW WEST STREET HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่ หยังซั่ว – ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน  ถ้ำเทียนกง – กุ้ยหลิน – วัดเหนินเหยิน – ร้านหยก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

นำท่านไปเที่ยวลี่เจียงวาน ล่องเรือชมอ่าวลี่เจียงวาน แม่น้ำสาขาแยกมาจากแม่น้ำหลีเจียงสายใหญ่ มีชนเผ่าพื้นเมือง “หย่องซูลี่” เป็นบรรพบุรุษของชาวลี่ผู่ ตามรอยวิถีชีวิตของเผ่าหย่องซูลี่ในสมัยโบราณ จากนั้นนำท่านนั่งเรือมังกรเพื่อไปเที่ยว ถ้ำวังสวรรค์ (เทียนกง) ซึ่งเป็นถ้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำใต้ดิน ชมวิวหินงอกหินย้อยที่สะท้อนน้ำในถ้ำดูเสมือนดินแดนแห่งเทพนิยาย จนมีคำเปรียบเปรยว่าเป็น “จิ่วไจ้สวนสวรรค์” 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

นำท่านเดินทางกลับสู่ กุ้ยหลิน   นำท่านไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเหนินเหยิน เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน มีแต่แม่ชีที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้  จากนั้นให้ท่านได้แวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่   FENG YU  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า

กุ้ยหลิน – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ขึ้นเจดีย์ทอง) – ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – เข้าชมสวนเขางวงช้าง – ร้านชา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 

หลังจากนั้นนำท่านเดินชมสวนสวยริมทะเลสาบซาหู-หลงหู ชมเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง  (รวมค่าบัตรขึ้นเจดีย์ทอง) จากนั้นนำท่านชม ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ของเมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านได้ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการสาธิตการทอผ้าไหมท่านสามารถเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ขึ้นชื่อของจีน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่าน เข้าชมสวนเขางวงช้าง  สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลินอยู่ริมแม่น้ำหลี่เจียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว จะมองเห็นเขางวงช้าง เด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา และยังได้ชมวิวภูเขาอีก 8 ภูเขา ในตัวเมืองกุ้ยหลิน เช่น เขาเจดีย์ เขาตาเฒ่า เขาม้าเก้าตัว เขาโป๊ยเซียน เขากวนอู เขารู เขาแอปเปิ้ล   แวะร้านชา ชิมชาต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 

พักที่   FENG YU  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่หก กระเช้าเหยาซาน – ร้านบัวหิมะ – ร้านมีด  – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน – หมู่บ้านซ่ง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเหยาซาน เพื่อนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาชมทัศนียภาพโดยรอบ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองกุ้ยหลิน  เป็นที่ท่องเที่ยวมาแต่สมัยราชวงศ์โจวและถังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเหยาฮ่องเต้  จึงได้ตั้งชื่อภูเขาเหยาซาน  บริเวณโดยรอบจะมีต้นนกแขกเต้าออกดอกในฤดูใบไม้ร่วงและเหล่าหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว ทำให้เกิดทัศนียภาพสวยงามยิ่งนัก  จากนั้นนำท่านชม ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อน 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

นำท่านเดินทางสู่ ร้านมีด ที่มีชื่อเสียงมาก สามารถใช้ได้สารพัดประโยชน์ เหมาะแก่การใช้สอย
จากนั้น มอบเวลาให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดิน กลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง
 

หลังอาหารนำท่านสู่ หมู่บ้านซ่ง เมืองจำลองราชวงศ์ซ่งหรือซ่งเฉิงสถานที่ท่องเที่ยว เปิดใหม่ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้เมืองจำลองซ่งเฉิงในเมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงาม

 

รอบดึก    บริการข้าวต้มรอบดึก ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้รองท้องก่อนขึ้นเครื่อง!!

วันที่เจ็ด กุ้ยหลิน – สนามบินสุวรรณภูมิ  
01.00 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองกุ้ยหลิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
03.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
   
 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ,หยก,ชา,นวดฝ่าเท้า,ไข่มุก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

กำหนดการเดินทาง

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
นอนร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
นอนร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน (มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
นอนร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว


3-9 ส.ค.


12,900.-

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

4,000.-


14-20 ก.ย.


16,900.-

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

4,000.-

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 1. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • กระเป๋าเดินทาง
 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการจอง 

มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาที่  02-542-4259
ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

 

การยกเลิก

 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป              คืนเงินทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป              เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน                     เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน                 เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 

กรณีคณะออกเดินทางได้ 

1.   คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2.   คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)                                                                 
3.   คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
 3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
 4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
 5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
 6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป
 7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 8. กรณีหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ

                       8.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ,                              ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
                       8.2 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)
                       8.3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท


สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์


  ประกาศ 
            เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้นทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 


 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ ที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 

 

 


 
ทัวร์ญี่ปุ่น   ทัวร์ญีปุ่นราคาพิเศษ   เที่ยวญี่ปุ่น   บริษัททัวร์ญี่ปุ่น กับ ไฮ เจแปน